Eurooppanuorten mentorointiohjelmaan osallistuneet ideoivat tavoitteita Suomen EU-puheenjohtajuusvuodelle

Eurooppanuoret järjesti loppuvuodesta 2018 ensimmäistä kertaa koskaan Eurooppa-teemaisen mentorointiohjelman. Mentorointiryhmissä käsiteltiin erityisesti Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle ajankohtaisia teemoja yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Miltä näyttää tulevaisuuden kaupunki? Miten ihmisoikeudet saadaan EU:n politiikan keskiöön? Onko kiertotalous ratkaisu aikamme ongelmiin? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia ensimmäistä kertaa järjestetyssä Eurooppanuorten Eurooppa-mentorointiohjelmassa loppuvuodesta. Ohjelmaan osallistuneet 15-25 vuotiaat nuoret jaettiin etukäteen viiteen ryhmään heitä eniten kiinnostaneiden aiheiden perusteella. Näihin kuuluivat koulutus ja osaaminen, demokratia ja ihmisoikeudet, turvallisuus, kiertotalous sekä kaupunkipolitiikka. Ryhmien mentoreina toimivat alojensa asiantuntijat Fatim Diarra, Laura Nordström, Juha Jokela, Marleena Ahonen sekä Milla Ovaska ja Jasmin Repo.
Jokainen ryhmä työsti omasta aiheestaan asiantuntijakatsauksen, joilla hahmoteltiin esille nostettavia, nuorten näkökulmasta tärkeitä teemoja Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle. Katsauksia työstettiin vajaan parin kuukauden ajan ryhmän kesken, mentoreiden antaessa aina välilä kommentteja ja parannusehdotuksia. Faktojen ja asiantuntijasisällön lisäksi tarkoituksena olikin tuoda esiin kunnianhimoisia tavoitteita ja kekseliäitä ideoita.  
Ja niitä todella syntyi! Mentoriohjelman päätöstilaisuudessa jokainen ryhmä sai esitellä työnsä tuloksia. Katsaukset olivat laajoja ja perusteellisia, ollen samalla myös ajankohtaisia ja raikkaita. Niissä kuvailtiin nykyhetken haasteita ja hahmoteltiin tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kehuja nuorten näkemykset keräsivät niin mentoreilta kuin Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkaselta.
Kiertotaloutta käsitelleen tiimin mielestä kyseinen aihe tulisi nostaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemaksi. Kiertotalouden avulla EU voisi ratkaista niin ilmastonmuutokseen kuin talouteenkin liittyviä ongelmia. Samalla hyvinvointi jakautuisi tasaisemmin ja voitaisiin kantaa tehokkaammin vastuuta erilaisista kansainvälisistä sopimuksista, kuten YK:n Agenda 2030-tavoitteista. Juuri Suomi voisi olla edelläkävijä näissä asioissa ja näyttää mallia koko Euroopan unionille.
Laura Nordströmin johdolla työskennellyt ryhmä keskittyi erityisesti ihmisoikeuksien rooliin EU:ssa.  Heidän mukaansa ihmisoikeuksien tulisi läpileikata kaikkia poliittisia päätöksiä ja toimia, oikeuksista ei tulisi tinkiä minkään muun asian varjolla. Erityisesti nuorten nähtiin ajavan ihmisoikeuksien puolustamista aikana, jolloin moni kyseenalaistaa niiden merkityksen. EU:n tulisi olla muun muassa vähemmistöjen oikeuksien aktiivinen puolustaja ja vaatia yrityksiltä vastuullisempaa toimintaa.
Kaikkia ryhmiä tuntui yhdistävän ajatus EU-puheenjohtajuuskauden tärkeydestä vaikuttamisen kannalta. Silloin tulee olemaan mahdollista nostaa esiin niin nuorille kuin muillekin tärkeitä teemoja samoin kuin Suomen profiilia EU:ssa.  Aiheesta riippumatta on tärkeää, että Suomi valitsee kaudelleen selkeät teemat, joiden puolesta puhua. Mentorointiryhmien töiden perusteella voidaan päätellä, että ideoita ja näkemystä ainakin löytyy.
TEKSTI Sara Nyman
KUVA Pexels

Kirjoittaja on keväällä 2018 ylioppilaaksi valmistunut maailmanmuuttaja, joka vaikuttaa muun muassa Nuorten Agenda 2030 -ryhmässä. Kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti kestävä kehitys, ihmisoikeudet, rauhantyö ja eurooppalainen identiteetti.