Allan Rosas

Jäsenvaltion eroaminen EU:sta – miten se tapahtuu ja mitä siitä voi seurata?

Alkuperäiset Euroopan talousyhteisön (ETY) ja sen seuraajan Euroopan yhteisön (EY) perustamissopimukset eivät sisältäneet määräyksiä jäsenvaltion eroamisesta yhteisöstä. Kirjallisuudessa esiintyi erilaisia tulkintoja siitä, oliko eroaminen siitä huolimatta mahdollista. Lissabonin sopimus, joka tuli voimaan 1.12.2009, toi Euroopan unionista (EU) tehtyyn sopimukseen (SEU) uuden määräyksen (50 artikla), jonka ensimmäisen kohdan mukaan jäsenvaltio ”voi valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti päättää erota unionista”.